குழியடிச்சான் அரிசி - 1kg

குழியடிச்சான் அரிசி - 1kg

₹ 0.00
Order Now Close This Window

Product description


குழியடிச்சான் (வேகவைத்த) பாலிபினால்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றங்கள் நிறைந்த அரிசி வகை. நாட்டுப்புற ஞானத்தின்படி கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு விருப்பமான வகை.