மைசூர் மல்லி - 1 Kg

மைசூர் மல்லி - 1 Kg

₹ 0.00
Order Now Close This Window

Product description


ஆர்கானிக் மைசூர் மல்லி ஒரு பெர்ல் நிற அரிசி. இது ஒரு மூல மற்றும் பாரம்பரிய அரைக்கப்பட்ட அரிசி, எந்த அரிசி அடிப்படையிலான உணவுப் பொருட்களுக்கும் மிகவும் பொருத்தமானது, ஆம், இது SVR ஆர்கானிக் வே ஃபார்மில் இருந்து PGS பசுமை சான்றளிக்கப்பட்ட ஆர்கானிக் அரிசி.