கருங்குறுவை அரிசி - 1 Kg

கருங்குறுவை அரிசி - 1 Kg

₹ 140.00
Order Now Close This Window

Product description


கருண் குருவை சிவப்பு நிறத்தில் இருந்தாலும் கருப்பு அரிசி வகையைச் சேர்ந்தது. கருங்குருவை அரிசியில் ஏராளமான மருத்துவ குணங்கள் உள்ளதால் பல நோய்களை குணப்படுத்துகிறது. கருண் குருவாய் யானைக்கால் மூட்டுவலி மற்றும் சிக்கன் பாக்ஸ் சிகிச்சையில் நன்கு அறியப்பட்டவர். இது இந்திய "வியாக்ரா" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.