குள்ளக்கார் அரிசி  - 1 Kg

குள்ளக்கார் அரிசி  - 1 Kg

₹ 100.00
Order Now Close This Window

Product description


குள்ளக்கார் அரிசி என்பது ஒரு வகையான சிவப்பு அரிசி ஆகும், அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள் காரணமாக மிகவும் தேவை உள்ளது. இது நீரிழிவு நோயாளிகளின் உணவில் பொருத்தமான கூடுதலாகும் மற்றும் இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.