குருவிக்கார் அரிசி - 1 Kg

குருவிக்கார் அரிசி - 1 Kg

₹ 0.00
Order Now Close This Window

Product description


குருவிக்கார் நெல் வறட்சியிலும் இயற்கையாக வளரும் இயற்கையின் நண்பன், மிகக் குறைந்த நீரின் மூலம் மண்ணில் உள்ள சத்துக்களை உறிஞ்சி விளையும். மற்ற கரிம அரிசி வகைகளைப் போலவே. பூச்சிக்கு எதிரான அதன் இயற்கையான எதிர்ப்பு அதிக ஊட்டச்சத்து மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது.