மலை தேன்  - 500 Gms

மலை தேன்  - 500 Gms

₹ 0.00
Order Now Close This Window

Product description


மலைத் தேன் இயற்கையான தேனீ கூட்டிலிருந்து பிழியப்படுகிறது. தேனீ மகரந்தம் தேனில் இருந்து வடிகட்டப்பட்டால், வைட்டமின்களும் அதிலிருந்து வடிகட்டப்படுகின்றன. தேனீ மகரந்தம் என்பது தேனின் மேல் அடுக்கில் மிதக்கும் துகள்கள்.