கருப்பட்டி - 250 Gms

கருப்பட்டி - 250 Gms

₹ 115.00
Order Now Close This Window

Product description


பனை வெல்லம் கிளைசெமிக் இன்டெக்ஸ் மதிப்பெண் 41 ஆகும், இது நீரிழிவு நோய்க்கும் ஏற்றது.