இந்துப்பு

இந்துப்பு

₹ 185.00
Order Now Close This Window

Product description


இந்துப்புக்கு நிறைய மருத்துவ குணங்கள் உண்டு. சித்த மருத்துவமும் இந்துப்புக்கு தனி இடம் அளித்திருக்கிறது. சைந்தவம், சிந்துப்பு, பாறையுப்பு, சோமனுப்பு, சந்திரனுப்பு, மதிகூர்மை, சிந்தூரம், மதியுப்பு என பல்வேறு பெயர்களில் இந்துப்பு அழைக்கப்படுவதாக சித்த மருத்துவம் குறிப்பிடுகிறது.