காட்டுயானம் அரிசி - 1 Kg

காட்டுயானம் அரிசி - 1 Kg

₹ 150.00
Order Now Close This Window

Product description


தமிழகத்தின் சிறந்த பாரம்பரிய அரிசிகளில் ஒன்றான காட்டுயானம் தனித்துவமானது.

காட்டுயானம் அரிசி விளைச்சலுக்கு 125 முதல் 130 நாட்கள் வரை போதுமானது ஆகும். இது துருவல் அரிசி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இதில் சிவப்பு நிற கர்னல் அபிஜெனின் மைர்செடின் மற்றும் க்வெர்சிடின் மற்றும் தவிடு போன்ற ஆந்தோசயினின்கள் இருப்பதால் ஏற்படுகிறது.