தோட்ட மாற்று ட்ரோவல் - 1 துண்டு

தோட்ட மாற்று ட்ரோவல் - 1 துண்டு

₹ 0.00
Order Now Close This Window

Product description


இது பூமியை உடைப்பதற்கும், சிறிய துளைகளை தோண்டுவதற்கும், குறிப்பாக நடவு மற்றும் களையெடுப்பதற்கும், உரங்கள் அல்லது பிற சேர்க்கைகளில் கலந்து தாவரங்களை தொட்டிகளுக்கு மாற்றுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.